Leonard Weber - Nauka Światowego Języka Pomocniczego Reform-ESPERANTO w systemie IDO / 41

03-08-10
<- wstecz ^ do spisu ^
info dla wyszukiwarek:

NARESZCIE WPROWADZONO JĘZYK ŚWIATOWY!

Na zjeździe językoznawców w Paryżu dla dokonania wyboru języka światowego pomocniczego uznano za najodpowiedniejsze "esperanto" pod warunkiem dokonania w nim ulepszeń. Wyłoniona komisja opracowała zasady tego języka, który odtąd będzie środkiem ułatwiającym porozumiewanie się między narodami świata. Więc uczmy sie tego JĘZYKA ŚWIATOWEGO!

PRZEDMOWA

Wprowadzenie w powszechne użycie języka pomocniczego międzynarodowego nie ma na celu wyparcia języków narodowych, lecz jedynie ułatwienie w porozumiewaniu sie narodów między sobą; kto spełnia to zadanie, oddaje tak swemu własnemu społeczeństwu, jak i w ogóle kulturalnej ludzkości, wielkie usługi - spełnia bowiem szlachetny i piękny obowiązek, za co przyszłe generacje ludzkości będą z prawdziwą wdzięcznością wspominać o dzisiejszych pionierach tego języka.

Jeśliby każdy mieszkaniec naszej ziemi nauczył się tego pomocniczego języka, jakżeby ułatwił sobie utrzymywanie stosunków we wszystkich krajach naszego globu! Czyż nie szkoda tracić tyle energii na uczenie się kilku obcych, narodowych języków, o wiele trudniejszych niż nasz pomocniczy?

Najwięcej w rozpowszechnianiu naszego języka pomocniczego może uczynić młodzież, do której wszak przyszłość należy. Przeto do Was, Młodzieży, zwracamy się w pierwszym rzędzie z gorącym apelem do podjęcia tej, tak szczytnej misji uczenia siebie i innych tego języka!
Jednym ze skuteczniejszych środków szerzenia języka światowego jest zakładanie w poszczególnych miejscowościach "Kółek pomocniczego języka światowego". Wdzięczne pole do pracy w tym kierunku mogą mieć wychowawcy młodzieży szkolnej, którzy powinni ułatwić jej w uczeniu się tego języka.

Niemal w każdym kraju znajdują się takie kółka czy też towarzystwa, to też miłą i pożyteczną rzeczą jest nawiązywanie korespondencji ze zwolennikami tego języka innych krajów.

A gdy później, po przeczytaniu większej ilości książek i czasopism, wychodzących w tym języku, poczujesz się na siłach i dojdziesz do przeświadczenia, że potrafisz wiernie dokonywać tłumaczeń z polskiego na Ido, popróbuj przetłumaczyć cenniejsze dzieła autorów polskich na ten język światowy; dokonawszy tej pracy, przyczynisz się znacznie do szerzenia wiadomości o Polsce pośród innych narodów, które również starają się zapoznać ludzkość z cenniejszymi dziełami swych dzielnych synów i córek.

keywords: esperanto, kurs, nauka, Lwów, spółka, nakłądowa, odrodzenie, 1937, Lwowska, Drukarnia, Nowoczesna, Pasaż, Mikolascha, krótka, historia, języka, światowego, reform, esperanto, ido, Zamenhof, 1901, Idiomo, Di, Omni, akcent, przyimki, przysłówki, zaimki, czasowniki, przedrostki, przedimki, przymiotniki, imiesłowy, liczebniki, bierne, czynne, osobowe, nieosobowe, porządkowe, ułamkowe, zbiorowe, progreso, centerbladet, langue, internationale, beaufront, alfabet, wymowa,

<- wstecz ^ do spisu ^